Otázka:

Spojenie oxidačná chlorácia sa píše s mäkkým i po x. Znamená to, že s mäkkým i treba písať aj slovo oxichlorácia?

Heslá:

oxychlorácia, oxidačná chlorácia, oxy-, oxid

Odpoveď:

 

 

Podstatné meno oxychlorácia Vám odporúčame písať s ypsilonom a spojenie oxidačná chlorácia s mäkkým i.

 Slová, ktorých prvú časť tvorí slovotvorný základ gréckeho pôvodu oxy- s významom „kyslosť, vzťah ku kyslíku“, sa v slovenčine píšu s y, napr. oxybióza, oxydehydrogenácia, oxygenácia, oxyhemoglobín, oxychlorácia, oxychlorid, oxylit, hydroxyderivát a pod. V slovách so základom oxid s významom „zlúčenina chemickej látky (prvku) s kyslíkom“ sa píše i, lebo je v ňom systémová prípona -id (porov. chlorid, nitrid, sulfid atď.) napríklad: oxidant, oxidáza, oxidácia, oxidačný, oxidimetria, hydroxid. 


Otázka z 26. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 26. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu oxychlorácia