Otázka:

Je vhodné používať v mediálnom texte - najmä v titulkoch - výraz princiatko?

Heslá:

princiatko, princ, princezná, princeznička

Odpoveď:

 

 

Mediálny text je veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa rozličné štýly. Aj samotný publicistický štýl má rozličné žánre, v ktorých sa môže uplatňovať rozličná miera hovorovosti, expresívnosti a pod. Zvláštnou kapitolou sú novinové titulky, ktoré sa dnes často bulvarizujú aj v serióznych médiách, čo sa prejavuje najmä v ich expresívnosti.

            Podstatné meno princiatko, ktoré nájdete aj v Dobšinského Slovenských rozprávkach, sa síce neuvádza v slovníkoch slovenského jazyka, ale v jazykovej praxi sa používa a možno ho považovať za súčasť spisovnej slovenčiny. Ide o hypokoristikum, ktoré sa zaraďuje k expresívnym výrazom a je štylisticky príznakové. V prípade potreby ho možno nahradiť spojením malý princ alebo jednoducho výrazom princ, malá princezná sa nazýva princeznička.

Pri posudzovaní vhodnosti používania výrazu princiatko Vám odporúčame postupovať od prípadu k prípadu. Napríklad v titulku Tretie princiatko na ceste (úvahy o možnom tehotenstve manželky princa Williama, pričom nemožno vedieť, či to bude syn alebo dcéra) je použitie výrazu princiatko dobrým riešením, ale namiesto titulku Princiatko George má dva roky (z 22. júla 2013)  by bolo možno štylisticky vhodnejšie napísať jednoducho Princ George má štyri roky. 


Otázka z 25. 07. 2017 bola zodpovedaná dňa 25. 07. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu princiatko