Otázka:

Prečo sa píše spoplatnený a nie zpoplatnený? Existuje nejaké pravidlo, kedy sa píše predpona s- a kedy z-?

Heslá:

spoplatnený, prepony s-/z-/zo-

Odpoveď:

            Podľa Pravidiel slovenského pravopisu (2013, kapitola Písanie spoluhlások v predponách; príručku nájdete aj v elektronickej verzii na našej stránke http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf) predponu s-/z-/zo- píšeme podľa výslovnosti, nie podľa morfematického princípu:

a) Pred neznelou spoluhláskou píšeme predponu s-, napr. spískať, stratiť, stisnúť, scitlivieť, sčítať, skamenieť, schudnúť, sfilmovať, sčasti, skade, spredu.

b) Pred znelou spoluhláskou (párovou i nepárovou) a pred samohláskou píšeme predponu z-, napr. zbúrať, zdrevenieť, zďaleka, zžiť sa, zgumovať, zhorieť, zväz, zmiešať, znovu, zničiť, zlepiť, zľutovať sa, zrovnoprávniť, zjednotiť, zabsolutizovať, zefektívniť, zísť sa, zorganizovať, zužitkovať, zúradovať, zblízka, zdola, zďaleka, zvysoka.

c) Slabičná podoba predpony sa vždy píše s písmenom z, teda zo-, napr. zopnúť, zotrieť, zoťať, zoceliť, zosypať, zošiť, zoznam, zomknúť, zoradiť, zovšednieť.

Podľa bodu a) citovaného pravidla sa píšu so s- aj slovesá spoplatniť spoplatňovať, trpné príčastie spoplatnený či podstatné meno spoplatnenie. Podoba príčastia zpoplatnený nezodpovedá slovenskému pravopisu.


Otázka z 08. 02. 2017 bola zodpovedaná dňa 08. 02. 2017

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spoplatnený