Otázka:

Akým slovným druhom je slovo pravda v texte „Prídeš? Pravda, prídeš“ a v spojení „Nie je pravda, že príde“?

Heslá:

pravda – častica, pravda – podstatné meno

Odpoveď:

 

V spojení Pravda, prídeš má slovo pravda funkciu častice, ktorou sa dotvrdzuje platnosť výpovede, vyjadruje sa ňou presvedčenie o správnosti tvrdenia podobne ako časticami isteže a pravdaže.

 

V spojení Nie je pravda, že príde sa použilo podstatné meno pravda s významom „zhoda poznania alebo tvrdenia so skutočnosťou“.

 

Viac príkladov na používanie podstatného mena pravda a častice pravda nájdete pri hesle pravda v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk.

 


Otázka z 01. 03. 2012 bola zodpovedaná dňa 15. 03. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pravda – častica