Otázka:

Ktoré slovo je spisovné: animírka, animérka alebo animátorka?

Heslá:

animárka, animovať, animérka, animírka, animátorka

Odpoveď:

 

Vo veľkom slovníku cudzích slov (2008) sa uvádza pomenovanie platenej sily (ženy) na zabávanie hostí v nočných podnikoch v podobe animárka á (ide o slovo latinského pôvodu, ktoré súvisí s výrazmi anima (duša) a animovať (oživovať, rozveseľovať, povzbudzovať k nejakej činnosti – v danom prípade ku konzumácii alkoholu). V databáze Slovenského národného korpusu ani pri vyhľadávaní v textoch na internete sme však výraz animárka nenašli, z čoho možno usudzovať, že v súčasnej jazykovej praxi sa bežne nepoužíva. V korpuse sme nenašli ani podobu animérka, našiel sa iba jediný doklad na českú podobu animírka použitú v slovenskom texte. Dámy v baroch, ktoré zabávajú hostí, sa v slovenčine zvyčajne nazývajú spoločníčky, napríklad hľadáme do nočných klubov príjemné a sympatické dievčatá ako spoločníčky. V slovenčine sa používa aj slovo animátorka, ale týmto výrazom sa pomenúvajú jednak zamestnankyne hotelov a cestovných kancelárií, ktorých úlohou je pripravovať program a zábavné podujatia pre hostí, jednak vedúce kresťanských mládežníckych skupín, ktoré organizujú aktivity týchto skupín (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka, 1. zväzok, písmená a – g, 2006 na stránke slovniky.juls.savba.sk).

 


Otázka z 06. 03. 2016 bola zodpovedaná dňa 06. 03. 2016

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu animárka