Otázka:

Používajú sa v slovenčine skratky slov tisíc, milión a miliarda?

Heslá:

tisíc (tis.), milión (mil.), miliarda (mld.)

Odpoveď:

 

 

Skratky slov tisíc (tis.), milión (mil.), miliarda (mld.) sa v slovenčine používajú, nájdete ich aj v publikácii Svet skratiek a značiek od Andreja Tušera (Bratislava: 1995, vydavateľstvo SOFA). V príklade, ktorý ste uviedli (258 634 tis.), však treba upozorniť na písanie bodiek pri členení čísel. Podľa STN 01 6910 Pravidlá písania a úpravy písomností sa čísla s viacerými číslicami členia do skupín po troch čísliciach od desatinnej čiarky doprava aj doľava a skupiny sa oddeľujú medzerou. Pomocou bodky sa môžu rozčleniť peňažné sumy v bankových dokladoch. Podľa citovanej normy písanie peňažných súm upravujú interné predpisy jednotlivých bánk.


Otázka z 13. 10. 2003 bola zodpovedaná dňa 15. 10. 2003

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tisíc (tis.)