Otázka:

Čítal som, že niekto sa dobýjal do dverí. Podľa mňa má byť správne dobíjal sa do dverí, lebo išlo o násilie, bitku.

Heslá:

dobýjať sa do bytu, dobyť/dobiť

Odpoveď:

 

 

Podľa Krátkeho slovníka slovenského jazyka (nájdete ho aj v elektronickej podobe na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.juls.savba.sk) sloveso dobiť má významy: 1. „prestať biť (hodiny dobili)“; 2. ako expresívne slovo „veľmi zbiť (dobili ho na nepoznanie)“;  3. „bitím usmrtiť (vlka dobili lopatami)“; 4. „nabíjaním doplniť, napr. elektrickú energiu (dobiť akumulátorovú batériu, dobiť zbraň)“. Tento štvrtý význam sa novšie rozšíril aj o spojenie dobiť kredit (doplniť ho).

Naproti tomu sloveso dobyť s ypsilonom má významy: 1. „ovládnuť mocou, zmocniť sa (dobyť hrad)“; 2. ako knižný výraz „s úsilím získať, dosiahnuť (dobyť víťazstvo, dobyť politickú moc aj dobyť srdce ženy)“. Jeho zvratný tvar dobyť sa má význam „násilne sa dostať (dnu)“. 

Ak chceme vyjadriť, že niekto sa snažil vniknúť do bytu, vynucoval si vstup, napíšeme: dobýjal sa do bytu, resp. dobýjal sa do vchodových dverí. Je možné, že pri dobýjaní sa do dverí môže dôjsť aj k poriadnej bitke s mäkkým i, ale aj v takom prípade sa tvar slovesa dobýjať sa  s významom „vynucovať si vstup“ píše s tvrdým ý. 


Otázka z 30. 03. 2015 bola zodpovedaná dňa 20. 10. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu dobýjať sa do bytu