Otázka:

V Krátkom slovníku slovenského jazyka sa uvádza, že sloveso "jať" je defektné, čo znamená, že sa od neho netvoria všetky slovesné tvary. Ktoré tvary sa používajú?

Heslá:

jať, jal, jala, jalo, jali, jatý, jatá, jaté, jatí

Odpoveď:

 

 

V súčasnej jazykovej praxi sa sloveso jať prakticky nepoužíva, a preto sa nezaradilo ani do ináč obsiahleho Slovníka súčasného slovenského jazyka. V 2. zväzku (písm. h – l, 2011) sa uvádza iba podstatné meno jať, ktorým sa pomenúva jedno z písmen hlaholiky. V starších lexikografických príručkách sa sloveso jať uvádza ako defektné, ktoré nemá všetky tvary. V Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) sa pri ňom uvádzajú tvary jal jatý, v starom šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka (1959 – 1968) sa uvádzajú tvary jme, jmú, jmi!, jatý, ale v exemplifikáciách  pri hesle jať sa uvádzajú iba doklady na tvary jali, jala, jal, jalo, jatý, jatí.

V časopise Kultúra slova v príspevku Čítame Slovník slovenského jazyka (roč. 5, 1971, č. 6, s. 205) sa uvádza: „V našich dokladoch sa vyskytujú iba podoby jať, jal, jatý. Nenašli sme ani jedinú podobu na jm- (tvary indikatívu prézenta, napr. jmem, jmeš..., alebo tvary imperatívu jmi, jmite).“Ďalej sa píše: „... tvary, ktoré sme nenašli, sú v spisovnej slovenčine z hľadiska kombinácie foném vylúčené: niet slov a tvarov, ktoré by sa začínali na skupinu jm-.“ Inými slovami, autori kolektívneho príspevku vylúčili možnosť používania tvarov slovesa jať, ktoré sa začínajú na jm-.

             Na základe uvedeného možno zopakovať, že sloveso jať sa v súčasnej spisovnej slovenčine prakticky nepoužíva a aj v nedávnej minulosti sa používali iba niektoré jeho tvary, a to predovšetkým tvary minulého času jal, jala, jalo, jali, trpné príčastie v jednotnom čísle jatý, jatá, jaté a v množnom čísle jatí, jaté. 


Otázka z 11. 02. 2015 bola zodpovedaná dňa 29. 09. 2015

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jať