Otázka:

Ktoré slovné spojenie je správne: po stránke alebo zo stránky?

Heslá:

po stránke, zo stránky, z hľadiska, čo sa týka, vzhľadom na, pokiaľ ide o

Odpoveď:

 

 

Predložka po stránke je nespisovná, jej spisovný ekvivalent je predložka zo stránky (porov. heslo stránka v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke JÚĽŠ SAV http://slovnik.juls.savba.sk). Predložka zo stránky sa hodnotí ako knižný výraz a rovnaký význam možno vyjadriť aj štylisticky neutrálnou predložkou z hľadiska alebo spojeniami čo sa týka, vzhľadom na, resp. pokiaľ ide o.


Otázka z 15. 04. 2014 bola zodpovedaná dňa 15. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu po stránke