Otázka:

Ako sa skloňujú skratky HOAX (poplašná internetová správa) a KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra)?

Heslá:

hoax, poplašná internetová správa, falošná správa, KEGA – Kultúrna a edukačná grantová agentúra, iniciálové skratky

Odpoveď:

 

Slovo hoax prevzaté z angličtiny, ktorým sa pomenúva falošná správa, nie je skratka. Zaraďuje sa medzi mužské neživotné podstatné mená a skloňuje sa podľa vzoru dub.

 Čo sa týka skloňovania iniciálových skratiek, to závisí od ich zakončenia a výslovnosti. Skratky, ktoré sa hláskujú, sú nesklonné, napr. FBI, OSN, USA, SPP. Nesklonné sú aj tie skratky, ktoré svojím zakončením nezodpovedajú domácej skloňovacej sústave, napr. PHARE. Ak má skratka slabičnú štruktúru a vo výslovnosti je zakončená na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku, môže sa skloňovať ako mužské neživotné podstatné mená vzoru dub, pričom pádové prípony sa ku skratke pridávajú pomocou spojovníka, napr. OPEC [opek] – (z) OPEC-u, OPEC-u, (s) OPEC-om, alebo zostávajú nesklonné. Skratky zakončené na samohlásku -a, ktorej predchádza tvrdá alebo obojaká spoluhláska, najmä v ústnych prejavoch sa môžu skloňovať podľa vzoru žena, napr. CEFTA – (z) CEFTY, (s) CEFTOU, alebo zostávajú nesklonné. Niektoré skratky zakončené na -o sa skloňujú podľa vzoru mesto, napr. UNESCO – (z) UNESCA, (v) UNESCU, alebo zostávajú nesklonné; napr. skratka NATO sa ustálila ako nesklonná. Domáca iniciálová skratka KEGA, zastupujúca názov Kultúrna a edukačná grantová agentúra, má rovnaké zakončenie ako skratka VEGA (Vedecká grantová agentúra) a LITA (v úplnom znení Slovenská literárna agentúra). Aj o týchto skratkách platí, že sa v hovorených prejavoch skloňujú, kým v písaných prejavoch podľa textov na internete ostávajú nesklonné, porov. podpora projektov z KEGA, pôsobenie a činnosť VEGA, valné zhromaždenie LITA. Je tu evidentné úsilie zachovať celistvosť skratky, ktorej každé písmeno zastupuje konkrétne slovo. Vzhľadom na charakter slovenčiny ako flektívneho jazyka v písaných prejavoch, aby sa zachovalo koncové písmeno A zastupujúce slovo agentúra, odporúčame ponechať skratku KEGA v základnej, nesklonnej podobe, predsunúť pred ňu slovo, ktoré ju bližšie určuje (v danom prípade kľúčové slovo agentúra), a to skloňovať, napr. v súvislosti s agentúrou KEGA, podpora projektov agentúry KEGA, harmonogram činností agentúry KEGA. Pokiaľ ide o pravopis tejto skratky, viaceré z iniciálových skratiek sa používajú ako vlastné mená, ktoré sa skloňujú podľa príslušného zakončenia – porov. UNICEF – Unicef, z Unicefu, s Unicefom, UNESCO – Unesco, z Unesca, s Unescom. Takýto spôsob zápisu skratky KEGA sa podľa dokladov na internete v súčasnosti nevyskytuje.

 


Otázka z 16. 11. 2011 bola zodpovedaná dňa 06. 12. 2011

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu hoax