Otázka:

Je vhodné používať slovo zvoliť v zmysle vybrať, napríklad zvoliť tlačidlo?

Heslá:

zvoliť, vybrať

Odpoveď:

Sloveso zvoliť je vo význame „vybrať si z viacerých možností, vybrať si z väčšieho množstva“ so slovesom vybrať synonymné (porov. výklad oboch slovies v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, a v Synonymickom slovníku slovenčiny, 2004; oba slovníky sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk). To znamená, že slovné spojenie zvoliť tlačidlo je správne.


Otázka z 27. 03. 2014 bola zodpovedaná dňa 09. 04. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zvoliť