Otázka:

Akú príponu majú podstatné mená mužského rodu zakončené na nt, nd, kt, kd, rd v inštrumentáli množného čísla?

Heslá:

projektmi, objektmi, študentmi, doktorandmi, koncept, recept, adept

Odpoveď:

 Podstatné mená mužského rodu zakončené na spoluhláskové skupiny nt, nd, kt, kd, rd majú v inštrumentáli množného čísla pádovú príponu -mi, napr. projektmi, objektmi, študentmi, doktorandmi. Aj keď v Morfológii slovenského jazyka sa pri niektorých slovách zakončených na spoluhláskovú skupinu pt (pri vzore chlap) pripúšťa prípona -ami (porov. Kopt – Koptami), pri slove koncept odporúčame uprednostniť pádovú príponu -mi –  konceptmi, ako napr. pri slovách recept – receptmi (porov. Praktická príručka slovenského pravopisu od A. Zaunera), adept – adeptmi (porov. Slovník súčasného slovenského jazyka A – G).

Morfológia slovenského jazyka je aj v súčasnosti najobšírnejšia a najkomplexnejšia publikácia zaoberajúca sa slovenským tvaroslovím. Podrobne sa tvoreniu inštrumentálu množného čísla venoval aj Ladislav Navrátil v článku Inštrumentál množného čísla podstatných mien v 3. čísle časopisu Kultúra slova v roku 2002 (str. 139 – 144). V elektronickej podobe je k dispozícii na https://www.juls.savba.sk/ediela/ks/2002/3/ks2002-3.pdf.


Otázka z 24. 09. 2008 bola zodpovedaná dňa 01. 10. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu projektmi