Otázka:

Je správne "polož tú knihu k posteli" alebo "polož tú knihu pri posteľ"?

Heslá:

ku/pri, pri dome, k stolu, ku škole, k posteli, ku mne

Odpoveď:

Odpoveď na Vašu otázku možno nájsť v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) pri výklade predložky pri, kde sa píše, že predložka pri sa viaže s lokálom, a nie s akuzatívom. Slovné spojenie polož tú knihu pri posteľ je teda nesprávne. Predložka pri v spisovnej slovenčine označuje miesto blízko niekoho alebo niečoho, napr. parkovať pri dome, cítiť teplo pri srdci, znamienko pri oku. Smerovanie do blízkosti alebo poloha v (tesnej) blízkosti sa v slovenčine vyjadruje predložkou k, napr. sadnúť si k stolu, ísť ku škole, položiť knihu k posteli, poď ku mne. Slovné spojenia typu sadnúť si pri stôl, ísť pri školu, položiť pri posteľ, poď pri mňa, ktoré môžeme počuť v ústnych prejavoch obyvateľov niektorých častí západného Slovenska (napr. Ponitria, v okolí Topoľčian, Partizánskeho, Vrábeľ), sú nárečové, čiže nespisovné.

Výklad predložiek pri, k, ako aj iných slov si môžete prečítať v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003), gramatické a pravopisné údaje si možno overovať i v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Obe príručky sú spolu s ďalšími publikáciami sprístupnené na našej webovej stránke.


Otázka z 01. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 13. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ku/pri