Otázka:

Akú podobu má prídavné meno od názvu Prejta?

Heslá:

Prejta

Odpoveď:

Prídavné meno utvorené od miestneho názvu Prejta má podobu prejtiansky. Odvodzovacou príponou -iansky sa tvoria vzťahové prídavné mena od miestnych názvov zakončených na samohlásku -a, pred ktorou je mäkká spoluhláska, napr. Šaľa – šaliansky, Bytča – bytčiansky, Rača – račiansky, alebo skupina spoluhlások, napr. Nitra – nitriansky, Detva – detviansky, Kolta – koltiansky. Príslušné prídavné mená sa pri názvoch slovenských obcí uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu v časti Názvy obcí na Slovensku, no keďže obec Prejta nie je samostatná obec (je súčasťou mesta Dubnice nad Váhom), uvádza sa iba v Slovníku slovenského jazyka (v 6. zväzku z r. 1968). 


Otázka z 20. 08. 2008 bola zodpovedaná dňa 20. 08. 2008

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Prejta