Otázka:

Kedy sa nemusia prechyľovať cudzie ženské priezviská, resp. ani slovenské ženské priezviská, napr. Zuzana Wienk, Margita Figuli, Zuzana Piusi a pod.?

Heslá:

kedy sa nemusí prechyľovať

Odpoveď:

Keď potrebujeme priezviská použiť v nepriamych pádoch, pre slovenčinu je prirodzené ich skloňovať (rovnako ako sa skloňujú aj cudzie mužské priezviská, napr. s prezidentom Obamom, výkon Usaina Bolta), a vtedy k nim treba pridať prechyľovaciu príponu -ová, bez ktorej sa priezvisko nedá skloňovať, napr. stretnutie s Angelou Merkelovou, prejav Edit Bauerovej, iniciatíva Ágnes Biróovej.

            Z jazykového hľadiska priezviská známych ženských osobností (cudziniek aj Sloveniek), ktoré nemajú v základnom tvare príponu -ová, možno v nominatíve aj vo vetnej súvislosti ponechať v neprechýlenej podobe, napr. premiérka Angela Merkel, europoslankyňa Edit Bauer a pod. Takéto priezviská sa však neprechyľujú predovšetkým v textoch, kde sa používajú iba v nominatíve, ako napr. mená umelkýň na plagátoch alebo mená autoriek v citáciách a bibliografických údajoch, ktoré sa uvádzajú v rovnakej podobe ako v publikáciách, na ktoré sa odkazuje.

Neprechyľujú a neskloňujú sa ani niektoré ženské priezviská, ktoré sa v takejto neprechýlenej podobe zapísali do našich kultúrnych dejín a histórie, ako napr. meno spisovateľky Margity Figuli či režisérky Zuzany Piussi (píše sa s dvoma s). V takýchto prípadoch je vhodnejšie uvádzať priezvisko spolu s rodným menom, ktoré sa skloňuje a je nositeľom gramatickej informácie o rode a páde. Prirodzene, nedá sa presne určiť hranica, ktoré mená zaradiť do tejto kategórie a ktoré nie, vo všeobecnosti ide o priezviská, ktoré sa nám v takejto neprechýlenej podobe zapísali do pamäti (takže rozhodovanie je dosť subjektívne). Vzhľadom na gramatický systém slovenčiny je však prirodzené, že v jazykovej praxi sa skloňuje aj väčšina priezvisk slovenských občianok, ktoré používajú (resp. majú v dokladoch zapísané) priezvisko bez prechyľovacej prípony -ová.

Pripomíname však, že ústredným orgánom štátnej správy v oblasti štátneho jazyka je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a jeho odbor štátneho jazyka (v sekcii umenia a štátneho jazyka), ktorý poskytuje na požiadanie stanoviská týkajúce sa otázok jazykovej politiky a dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na používanie štátneho jazyka a iných jazykov. Záväznosť prechyľovania ženských priezvisk vo verejnoprávnych médiách treba konzultovať s príslušným odborom.


Otázka z 28. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 12. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kedy sa nemusí prechyľovať