Otázka:

V slovách veterný, veterno, poveternostný máme vyslovovať "te" tvrdo alebo mäkko?

Heslá:

veterný, veterno, poveternostný

Odpoveď:

V prídavnom mene veterný je mäkká spoluhláska ť, na čo sa upozorňuje aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) a v Pravidlách slovenského pravopisu (2000). Pri hesle veterný sa uvádza výslovnosť s [ť], t. j. [veťerní]. Mäkká spoluhláska ť je aj v súvisiacej príslovke veterno, ktorá má ten istý základ a vyslovuje sa takisto mäkko. Pri prídavnom mene poveternostný a podstatnom mene poveternosť sa však v citovaných príručkách, ktoré majú kodifikačnú platnosť, uvádzajú ako správne obe výslovnosti – s [ť] aj s [t], čiže za spisovnú sa považuje výslovnosť [poveťernostní] i [poveternostní] a takisto [poveťernosť] i [poveternosť]. Môžete sa o tom presvedčiť na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk.

 


Otázka z 25. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 04. 03. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu veterný