Otázka:

Sú správne slovné spojenia výtavný kotol a výtavné ohnisko? Alebo to má byť tavný kotol a tavné ohnisko?

Heslá:

výtavný, tavný, taviaci, kotol, ohnisko

Odpoveď:

V slovenských lexikografických príručkách sme prídavné meno výtavný nenašli. V slovníkoch sa uvádza iba sloveso vytaviť s významom „tavením získať“. V Polytechnickom náučnom slovníku (Alfa 1968) sa uvádza heslo vytavovanie ako pomenovanie metalurgického procesu, v ktorom sa materiál roztaví a oddelí od neroztaveného zvyšku.

Pece a kotly určené na tavenie sa nazývajú taviace pece a taviace kotly, nie tavné kotly. Je pravda, že aj v slovenskej terminológii sa používa aj výraz výtavný (týkajúci sa vytavovania; podobne ako tavný – týkajúci sa tavenia), napr. v spojení výtavné kúrenisko (po anglicky fusion hearth, ale spojenie fusion furnace sa prekladá ako taviaca pecfusion chamber ako taviaca komora, nie výtavná). V norme ČSN 07 0000 Názvosloví parních a horkovodních kotlů sa uvádzajú spojenia výtavné ohnisko výtavný priestor.

Neuviedli ste, či a aký rozdiel je medzi taviacim kotlomvýtavným kotlom, takže nemôžeme posúdiť opodstatnenosť používania termínu výtavný kotol popri termíne taviaci kotol.


Otázka z 11. 02. 2014 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu výtavný