Otázka:

Ako sa skloňuje meno Peirce (Charles Sanders Peirce, americký vedec, filozof a logik)?

Heslá:

francúzske mená, anglické mená, mená na -ce, mená na -ge, mená na nemé e

Odpoveď:

 Vo francúzskych a v anglických krstných menách a priezviskách zakončených na nemé e, ktoré sa nevyslovuje, toto e pri skloňovaní vypadáva a dané mená sa skloňujú podľa vzoru chlap, napr. Villaume – Villauma, Cruise – Cruisa. V menách a priezviskách zakončených na -ce sa e zachováva, keďže naznačuje výslovnosť predchádzajúceho písmenac ako s, napr. Bruce [brus] – Brucea [brusa], Laplace [laplas] Laplacea [laplasa]. Takto skloňujeme aj anglické priezvisko Peirce. Koncové e sa zachováva i v anglických a francúzskych vlastných menách zakončených na -ge, v ktorých e naznačuje výslovnosť predchádzajúceho písmena g (v angličtine hlásky , vo francúzštine hlásky ž), napr. Cage –Cagea, Liège – v Liègei.

O cudzích priezviskách sa dočítate v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) v rámci kapitoly Prehľad tvorenia ženských priezvisk, 2. podkap. Priezviská cudzieho pôvodu, pozn. č. 2 na s. 129. Táto príručka je sprístupnená na webovej stránke nášho ústavu www. juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf.


Otázka z 28. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 17. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 4 odpovedí k heslu francúzske mená