Otázka:

V Pravidlách slovenského pravopisu sa nachádzajú slová "kariéra" a "kariérny", ale nenachádza sa tam slovo "kariérový", ktoré sa často opakuje v zákone o pedagogických zamestnancoch, napr. v spojeniach "kariérový stupeň", "kariérová pozícia", "kariérový systém". Aký výraz máme používať?

Heslá:

kariérový, kariérny

Odpoveď:

V Pravidlách slovenského pravopisu (2000) je pri slove kariéra iba prídavné meno kariérny, ale v ďalšej kodifikačnej príručke – v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) – sa pri hesle kariéra okrem prídavného mena kariérny uvádza i jeho variantná podoba kariérový (túto podobu zaznamenáva aj Slovník cudzích slov, 2005 – porov. citované slovníky, ktoré sú sprístupnené na webovej stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV slovniky.korpus.sk). To znamená, že prídavné mená kariérový a kariérny sú obe správne, pričom podoba kariérny je ustálená v spojení kariérny diplomat, v ostatných spojeniach sa uprednostňuje podoba kariérový.


Otázka z 23. 01. 2014 bola zodpovedaná dňa 06. 02. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu kariérový