Otázka:

Je rozdiel medzi slovesami topiť sa a taviť sa? Možno ich použiť v technickom význame?

Heslá:

topiť, topiť sa, taviť, taviť sa

Odpoveď:

Rozdiel medzi slovesami topiť sa a taviť sa vysvitá z ich výkladu v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003). Sloveso topiť sa znamená „teplom sa rozpúšťať, roztápať“, napr. sneh (ľad) sa topí, masť (maslo, slanina) sa topí. Sloveso taviť sa má význam „rozpúšťať sa pri vysokej teplote“, napr. železo (ruda, kov) sa taví. Z fyzikálnej stránky teplota pri tavení dosahuje až vyše 1 500 °C, kým pri topení syrov je to okolo 85 °C. Krátky slovník slovenského jazyka zachytáva i prídavné mená odvodené od oboch slovies, a to prídavné meno topený s výkladom „vyrobený, získaný topením“, napr. topený syr, topené maslo, topená masť, a prídavné meno tavený s výkladom významu „ktorý vznikol tavením“, napr. tavený cement, tavený čadič; tavený syr, správne topený syr.

Z výkladu vyplýva, že slovesá topiť sa, taviť sa sú synonymné iba vo všeobecnom význame „stávať sa tekutým pôsobením tepla“, pričom v technickom význame sa používajú slovesá taviť, taviť sa a prídavné meno tavený, kým v spojení napr. so slovom syr je náležité používať slovesá topiť, topiť sa a prídavné meno topený. Krátky slovník slovenského jazyka je sprístupnený na stránke www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 30. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 01. 2014

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu topiť