Otázka:

Prečo v inštrumentáli plurálu podstatných mien ako chrúst, rast, trest, úšust, výpust, post, test a pod. má byť pádová prípona -ami a v prípade takých ako brest, nerast, nárast, protest, manifest a pod. -mi, hoci sa končia rovnako?

Heslá:

testmi/testami, mostmi/mostami, prstmi/prstami, postmi/postami, -mi, -ami

Odpoveď:

Zásady používania prípon -mi a -ami v inštrumentáli množného čísla pri mužských podstatných menách vzoru chlap, dub a stroj nie sú príliš zložité. Základná je prípona -mi. Prípona -ami sa uplatňuje vtedy, keď sa kmeň končí na takú hlásku alebo skupinu hlások, že sa základná prípona -mi nedá vo výslovnosti ľahko uplatniť. Je to najmä vtedy, keď sa kmeň končí na spoluhlásku m (strom – stromami, moslim – moslimami), pri slovách s pohyblivými samohláskami (svedok – svedkami, kŕdeľ – kŕdľami,  kufor – kuframi) alebo keď sa kmeň končí na takú hláskovú skupinu, že by v spojení s príponou -ami vzniklo ťažko vysloviteľné zoskupenie spoluhlások. Najčastejšie ide o tzv. šumové spoluhlásky: prst – prstami, text – textami, plášť – plášťami.

Hranica medzi slovami, pri ktorých sa tvorí inštrumentál príponou -mi a pri ktorých sa tvorí príponou -ami, nie je presná a nepriestupná, takže niektoré slová majú dvojtvary, čo sa týka najmä podstatných mien vzoru dub zakončených na -st, napr. most – mostmi aj mostami, post – postmi aj postami, prst – prstmi aj prstami, piest – piestmi aj piestami, test – testmi aj testami.

Nevieme, odkiaľ ste čerpali výpočet slov, pri ktorých uvádzate príponu  -ami a príponu -mi. V slovníkoch slovenského jazyka ani v Pravidlách slovenského pravopisu sa pri týchto slovách neuvádza prípona inštrumentálu množného čísla. Jedinou príručkou, v ktorej sa v slovníkovej časti uvádza aj inštrumentál množného čísla (iba v niektorých prípadoch), je Praktická príručka slovenského pravopisu od Alfonza Zaunera (Osveta 1973), v nej sa však pri slovách chrúst, trest, test výpust uvádza prípona -mi. Ostatné slová z Vášho výpočtu sa v príručke buď neuvádzajú, alebo sa pri nich neuvádza prípona inštrumentálu množného čísla.

V zásade možno pripustiť v inštrumentáli dvojtvar pri všetkých podstatných menách vzoru dub zakončených na -st, pričom v písomnom prejave sa uprednostňuje prípona -­mi a v ústnom prejave sa častejšie používa prípona -ami.


Otázka z 08. 12. 2013 bola zodpovedaná dňa 13. 12. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu testmi/testami