Otázka:

Aký domáci ekvivalent by som mohol použiť namiesto cudzích slov monitorovať a monitor?

Heslá:

monitor, monitorovať, monitorovanie

Odpoveď:

V prvom rade Vám odporúčame namiesto SLEX-u, ktorý je staršieho dáta (z roku 1999) a príručky v ňom sa neaktualizujú, používať príručky slovenského jazyka sprístupnené na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovniky.korpus.sk. Nájdete v nich aj sloveso monitorovať a slovesné podstatné meno monitorovanie. Ak chcete uprednostniť domáce ekvivalenty, v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004) sa uvádzajú výrazy ako kontrolovať, dohliadať. Vhodným ekvivalentom v mnohých kontextoch je aj sloveso sledovať. Na pomenovanie zariadenia, ktoré slúži na monitorovanie, sa v slovenčine bežne používa podstatné meno monitor, ktoré možno vo väčšine kontextov nahradiť iba opisným pomenovaním (pozri Slovník cudzích slov, 2005). Najvšeobecnejším opisným pomenovaním je asi kontrolné zariadenie alebo monitorovacie zariadenie, resp. zabezpečovacie zariadenie. Zariadenie, ktorého úlohou je hlásiť, ak sa sledovaný stav stane nežiaducim (prekročia sa merané hodnoty, niekto vstúpi na strážený pozemok a pod.), sa nazýva hlásič. Zvukové bezpečnostné zariadenie, ktoré reaguje na nežiaducu zmenu, sa nazýva alarm.

           


Otázka z 25. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu monitor