Otázka:

Je správne slovo nierómsky (ako opak od slova rómsky)?

Heslá:

rómsky, nerómsky

Odpoveď:

V slovenčine sa zaužívali opozitá typu Slovák – Neslovák, Maďar – Nemaďar, podobne aj Róm – Neróm (porov. Pravidlá slovenského pravopisu, 2000, kapitola VI. Písanie veľkých písmen; textová časť príručky je dostupná na http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf), čomu zodpovedajú aj príslušné prídavné mená rómsky – nerómsky. Podoba slova nierómsky nezodpovedá spisovnej slovenčine.

 


Otázka z 19. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu rómsky