Otázka:

V jednom komentári som čítala: "Bolo by vhodné pozrieť si slovenskú gramatiku, vzor ulica... Prečo hovoria Alicka a Danicka? Tak potom nech je aj namiesto Aničky Anicka..." Nechápem, čo má tvorenie mien spoločné so vzorom ulica?

Heslá:

Anička, ulička, lavička, Alicka, Danicka

Odpoveď:

Z Vašej otázky usudzujeme, že autorke komentára zrejme nešlo o skloňovací vzor ulica, ale o tvorenie domáckych podôb ženských mien Alica, Danica, Anna a o analógiu s tvorením zdrobnenín podľa najproduktívnejšieho slovotvorného typu s príponou -ka. Pri tvorení zdrobnenín príponou -ka sú totiž časté (ale nie zákonité) spoluhláskové alternácie, medzi nimi aj alternácia -c na -č, napr. ulica – ulička, lavica – lavička, krupica – krupička, udica – udička, holubica – holubička. K takýmto zdrobneninám autorka nesprávne priraďuje aj domácke hypokoristické (dôverné, familiárne) meno Anička, ktoré však nie je utvorené príponou -ka, ale príponou -ička (Anna – Anička). Príponou -ka sa od mena Anna tvorí hypokoristikum Anka.

Domácke podoby ženských mien ako Alicka, Danicka, Maricka, Ivicka a hypokoristické pomenovania mačky cicka micka sa tvoria príponou -ka bez alternácie c/č.


Otázka z 05. 11. 2013 bola zodpovedaná dňa 08. 11. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu Anička