Otázka:

Je správne pevné skupenstvo alebo tuhé skupenstvo?

Heslá:

tuhý, pevný, skupenstvo, tuhé skupenstvo

Odpoveď:

Prídavné mená tuhý pevný sú v niektorých významoch synonymné a z jazykového hľadiska v spojení so slovom skupenstvo obstoja obidve. Rozhodujúce je, ktoré z nich má terminologickú platnosť, no o tom nerozhodujú jazykovedci, ale odborníci z príslušnej oblasti. Podľa spracovania hesiel tuhý skupenstvo v Krátkom slovníku slovenského jazyka (v elektronickej podobe na www.slovnik.juls.savba.sk), pri ktorých sa uvádza spojenie tuhé skupenstvo ako fyzikálny termín, sa v spojení so slovom skupenstvo ustálene používa prídavné meno tuhý. Uprednostnenie prídavného mena tuhý v uvedenom spojení potvrdzuje aj používanie slovesa s rovnakým slovotvorným základom tuhnúť vo význame „stávať sa tuhším, tuhým“, ktoré sa používa v súvislosti so zmenou kvapalného skupenstva látky na tuhé, napr. teplota tuhnutia; tuhnutie vody, betónu; med tuhne, kým termíny utvorené z prídavného mena pevný (pevnosť) sa vo fyzike používajú v inom význame.


Otázka z 31. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 06. 04. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tuhý