Otázka:

Aký je pôvod slova jeseň?

Heslá:

jeseň

Odpoveď:

Keďže zatiaľ nemáme slovenský etymologický slovník, vychádzame z Etymologického slovníka jazyka českého od Václava Machka (ACADEMIA, Praha 1968).  Slovo jeseň je všeslovanské, používa sa vo väčšine slovanských jazykov okrem lužickej srbčiny. V čase obrodenia sa prevzalo aj do spisovnej češtiny (kde sa ináč bežne používa pomenovanie podzim), a to zo slovenčiny alebo z poľštiny. V poľštine majú slovo jesień, v ukrajinčine ósin’, v ruštine osen’, v srbochorvátčine jesen  – všetko sú to podstatné mená ženského rodu. Tieto slová majú pôvod v gótskom výraze asans (takisto ženského rodu), ktorým sa pomenúval čas zberu úrody, žatvy.                                                                           


Otázka z 18. 10. 2013 bola zodpovedaná dňa 29. 10. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu jeseň