Otázka:

Zaujal ma nápis "AUTOŠKOLA" na električke. Nebolo by správnejšie premenovať školu, v ktorej môžete získať oprávnenie viesť auto, motorku, trolejbus či električku, na motoškolu?

Heslá:

autoškola

Odpoveď:

Názov autoškola sa začal na Slovensku používať v roku 1964, dovtedy bol zaužívaný názov autoučilište.

            Podstatné meno autoškola má v slovenčine význam „škola na výučbu a výcvik šoférovania motorových vozidiel“.V zákone č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pojem autoškola definuje takto:

„(1) Autoškola je výcvikové a výchovno-vzdelávacie zariadenie registrované podľa tohto zákona na vykonávanie

a) výučby a výcviku účastníkov prípravy na skúšku odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá (ďalej len „vodičský kurz“),

b) doškoľovacích kurzov držiteľov vodičských oprávnení (ďalej len „doškoľovací kurz vodičov“) a osobitných výcvikov podľa osobitného predpisu,

c) výučby a výcviku účastníkov prípravy na inštruktorskú skúšku na vydanie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),

d) doškoľovacích kurzov inštruktorov autoškôl a

e) dopravnej výchovy obyvateľstva.“

            Súhlasíme s Vami, že význam zloženého slova autoškola je v súčasnosti širší, než indikuje jeho prvá časť auto- a že pomenovanie motoškola by bolo v danom prípade vhodnejšie. Na druhej strane význam slova autoškola je používateľom slovenčiny dobre známy, toto slovo sa používa v bežnej jazykovej praxi aj v legislatíve a nevidíme dôvod tento stav meniť. Rozširovanie či modifikácia pôvodných významov slov je v jazykovede bežným javom, stačí spomenúť slová ako limonáda či malinovka, ktorými sa dnes označujú všeobecne sladké nápoje s ovocnou príchuťou, čiže pomenovanie limonáda sa neobmedzuje iba na citrónové nápoje a pomenovanie malinovka na malinové nápoje.


Otázka z 14. 09. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu autoškola