Otázka:

Stretávam sa výrazmi typu doprezentovať vynález, odprezentovať svoj názor, vydefinovať nové poznatky ap., kde je slovo cudzieho pôvodu „vylepšované“ slovenskými predponami. Je správne používať takéto novotvary?

Heslá:

zadefinovať, odprezentovať, zrenovovať, zreštaurovať, zareagovať

Odpoveď:

 

               V prípade výrazov ako odprezentovať a zadefinovať nejde o „vylepšovanie“ cudzích slov slovenskými predponami, ale o snahu používateľov slovenského jazyka tvoriť dokonavý vid. Neukončený dej vyjadrujeme v slovenčine nedokonavými slovesami, napr. písať, kresliť, počítať, a ukončený dej vyjadrujeme dokonavými slovesami, napr. napísať, nakresliť, vypočítať.

 Slovesá cudzieho pôvodu s internacionálnym základom bývajú v slovenčine často obojvidové, čiže rovnakým tvarom sa vyjadruje dokonavý aj nedokonavý vid. V slovníkoch sa pri nich uvádza gramatická charakteristika nedok. i dok. Obojvidové sú aj slovesá prezentovať definovať, ale napríklad aj renovovať, reštaurovať či reagovať. Napriek tomu používatelia slovenského jazyka pociťovali potrebu zjednoznačniť dokonavosť pridaním domácich predpôn ako s-, z-, za-.  Dokonavé slovesá zrenovovať, zreštaurovať zareagovať sú dnes bežnou súčasťou slovnej zásoby spisovnej slovenčiny a uvádzajú sa aj v slovenských slovníkoch (porov. slovníky na http://slovnik.juls.savba.sk). Podobne dnes možno prijať aj tvary zadefinovať odprezentovať, ktoré sa v súčasnej slovenčine bežne používajú. Tvorba dokonavých slovies je však pri obojvidových slovesách cudzieho pôvodu v porovnaní s ostatnými nedokonavými slovesami obmedzená, ide predovšetkým o gramatickú záležitosť ­– jednoznačné vyjadrenie ukončeného deja. Tvorenie ďalších predponových slovies ako doprezentovať či vydefinovať nepovažujeme z významového hľadiska za potrebné a vhodné a odporúčame nahrádzať ich výrazmi ako ukončiť, dokončiť, uzavrieť prezentáciu definovať, opísať, charakterizovať, vymedziť nové poznatky.


Otázka z 31. 08. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 09. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zadefinovať