Otázka:

Ako sa správne používajú odvodené pomenovania od vlastných mien Darwin a Voltaire?

Heslá:

darvinista, darvinizmus, voltairizmus, voltairianizmus, Darwin - darvinovec, Voltaire - voltairovec

Odpoveď:

Aj keď pomenovania darvinovec „stúpenec darvinizmu, darvinista“ a voltairovec „prívrženec voltairizmu (voltairianizmu)“ vznikli rovnakým slovotvorným postupom, uplatňuje sa pri ich pravopise rozličný stupeň zdomácnenia. Kým pri slovách utvorených z priezviska Darwin, napr. darvinovec, darvinista, darvinizmus, darvinovský, darvinistický, sa písmeno w nahradilo písmenom v, v odvodeninách z priezviska Voltaire – voltairovec, voltairovský, voltairovstvo, voltairizmus, voltairianizmus, voltairián, voltairiánstvo – sa v základe slov ponechal pôvodný pravopis (porov. slovníky cudzích slov), čo možno zdôvodniť iba ustálenosťou.

 


Otázka z 16. 03. 2009 bola zodpovedaná dňa 16. 03. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu darvinista