Otázka:

Sú slová so základom -mrd- ako napríklad mrdať, mrdiť sa či mrdnúť spisovné? Používajú sa slová mrdnúť a mrdať aj v súčasnosti? Je spisovné slovo zmrd?

Heslá:

mrd, mrdaj, mrdas, mrdos, mrdať, mrdoliť, zamrdať, zamrdkať, zmrd

Odpoveď:

 

Slová so základom -mrd-, napr. mrd v spojení byť bez mrdu „byť bez vôle, apatický“, mrdaj „ťažkopádny, pomalý človek“, mrdas, mrdos „vrkoč, účes“, mrdať „mykať, potrhávať; krútiť, vrtieť v prstoch“, mrdiť sa „mraštiť sa“, mrdkať „kyvkať, potrhávať“, mrdnúť „myknúť, trhnúť, pohnúť“, mrdnúť sa „pohnúť sa“, mrdoliť „rýchlo pohybovať, krútiť chvostom“ sú známe v slovenských nárečiach (porov. Slovník slovenských nárečí, 2. zväzok) a väčšina z nich je kvalifikovaná ako expresívne výrazy. Odvodeniny zamrdať, zamrdkať, zmrdať zmrdkať vo význame „pokývať, pomykať“ sa uvádzali v staršom Slovníku slovenského jazyka ako expresívne slová. V súčasnosti sa slovesá mrdať mrdnúť vo význame „mykať, potrhávať, pošklbávať“ uvádzajú v Pravidlách slovenského pravopisu a v Krátkom slovníku slovenského jazyka ako expresívne slová, no v Synonymickom slovníku sa pri slovese mrdať uvádza aj jeho druhý význam „súložiť“ kvalifikovaný ako vulgarizmus. V súčasnosti sa mnohé odvodeniny zo základu -mrd- v slovenčine vnímajú ako vulgarizmy, čomu zodpovedá aj ich spracovanie v Slovníku slovenského slangu (B. Hochel, 1993) a používanie podľa dokladov z internetu. Významový posun týchto slov v slovenčine možno vysvetliť azda aj vplyvom češtiny, kde (podľa českých etymologických slovníkov) má východiskové sloveso mrdat (takisto ako odvodenina zmrd) aj tento vulgárny význam. V slovenčine sa slovo zmrd neuvádzalo ani v starších slovníkoch a nie je naň doklad ani v kartotéke nárečového oddelenia (iba na sloveso zmrdnúť „ledabolo hodiť telom, plecom“). Vysvetľuje ho iba spomínaný Slovník slovenského slangu ako „nelichotivé pomenovanie človeka“.

 


Otázka z 19. 06. 2009 bola zodpovedaná dňa 22. 06. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu mrd