Otázka:

Ktorý výraz je správny: zamestnanie alebo povolanie? A ako je to v prípade slov zamestnanec a pracovník?

Heslá:

zamestnanie, povolanie, zamestnanec, pracovník

Odpoveď:

Slová zamestnaniepovolanie sú obe správne, z jazykového hľadiska sú to čiastočné synonymá, úplný výklad ich významu nájdete v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je v elektronickej podobe prístupný na webovej stránke nášho ústavu http://slovniky.juls.savba.sk. V rovnakom zdroji si možno overiť aj význam slov zamestnanecpracovník, ktoré takisto tvoria čiastočnú synonymnú dvojicu. Z dvojíc zamestnanie/povolanie zamestnanec/pracovník možno pri klasifikácii zamestnaní uprednostniť ustálenú štatistickú terminológiu, teda slová zamestnaniepovolanie (porov. Klasifikácia zamestnaní na webovej stránke Štatistického úradu SR www.statistics.sk v časti Klasifikácie, číselníky a registre), v ktorých sa zdôrazňuje okolnosť pravidelnej práce v pracovnom pomere za mzdu

 

 


Otázka z 13. 05. 2009 bola zodpovedaná dňa 13. 05. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu zamestnanie