Otázka:

Máme slovo nevraživosť. Existuje aj jeho opak, teda slovo vraživosť?

Heslá:

nevraživosť

Odpoveď:

Nie všetky slová so záporovou predponou ne- majú aj bezpredponový pendant s opačným významom ako nepekný – pekný, neposlušný – poslušný. Niektoré slová „pribrali“ predponu ne- v procese vývoja nášho jazyka nadbytočne. Zaraďujú sa k nim výrazy ako nevrlý, nesvár (existuje síce aj bezpredponové podstatné meno svár, ale má ten istý význam ako slovo nesvár) či české výrazy neurvalý nejapný. Motivácia slov nevražiť, nevraživý, nevraživosť je nejasná, predpokladá sa tu spojitosť so slovom vrah  a s jeho významom „nepriateľ“ (ktorý sa zachoval v niektorých slovanských jazykoch). V súčasnej slovenčine sa slovom nevraživosť vyjadruje nepriateľský postoj, nenávisť, zloba. Slovo vraživosť nie je súčasťou slovnej zásoby slovenského jazyka a v slovenčine nemáme ani slová vražiť či vraživý.

            Iný prípad je dvojica slov nenávidieť – návidieť. V tomto prípade sloveso návidieť v slovenčine existuje (uvádza sa ako zriedkavé slovo v šesťzväzkovom Slovníku slovenského jazyka, ktorý vychádzal v rokoch 1959 – 1968, aj v Synonymickom slovníku slovenčiny (2004), ale pomaly sa vytráca z našej slovnej zásoby. Bezpredponový pendant podstatného mena nenávisť v podobe návisť však neexistuje.


Otázka z 30. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 06. 06. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nevraživosť