Otázka:

Ako sa správne číta skratka sv. v názve Pedagogickej školy sv. Cyrila a Metoda?

Heslá:

svätý Cyril a Metod

Odpoveď:

Správne je pomenovanie Katolícka stredná pedagogická škola svätého Cyrila a Metoda i Katolícka stredná pedagogická škola svätých Cyrila a Metoda. Pri pomenovaní školy, sviatku, pamätníka a pod. podľa týchto svätcov prívlastok svätý sa vzťahuje na obe mená, preto v príslušnom názve nie je potrebné toto prídavné meno dávať do tvaru množného čísla; jeho použitie je možné, ale nevyžaduje sa (porov. názov sviatok svätého Cyrila a Metoda). Z gramatického hľadiska ide o zhodu adjektívneho prívlastku s viacnásobným členom vyjadreným podstatnými menami. Takýto prívlastok sa vzťahuje na všetky členy viacnásobného vetného člena, ale formálne sa vyjadruje iba v spojení s prvým z nich (pri ostatných sa vypúšťa a chápe sa implicitne), pričom sa s ním zhoduje v rode, čísle a páde – porov. spojenia môj otec a matka, v našej mysli a srdci, slovenský jazyk a literatúra, svätá Perpetua a Felicita. Bližšie sa  o tejto problematike môžete dočítať v príspevku I. Masára v časopise Kultúra slova (1991, č. 9, s. 316 – 317), ktorý je sprístupnený na http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1991/9/ks1991-9.lq.pdf.


Otázka z 12. 05. 2013 bola zodpovedaná dňa 14. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu svätý Cyril a Metod