Otázka:

Je potrebné nahradiť pomenovania nadstavkový úľ či rabovka novými výrazmi? Ide o používanie týchto slov vo včelárskej terminológii. Je slovo bodavosť spisovné?

Heslá:

nadstavok, nadstavkový úľ, bodavosť, rabovka, medník

Odpoveď:

Pomenovanie nadstavok vo význame „druh úľa s medníkom nadstaveným nad plodiskom“ (Slovník slovenského jazyka – pozri www.slovnik.juls.savba.sk) alebo „debnička s jednoduchými alebo dvojitými stenami, ktorou sa dá zväčšiť úľový priestor. Pri nadstavkových úľoch je to medník, v ktorom včely uskladňujú med. Umiestňuje sa nad plodisko pred hlavnou znáškou“ (Včelársky náučný slovník, Príroda: Bratislava 1971), dvojslovné pomenovanie nadstavkový úľ, ako aj rabovka vo význame „násilné odnášanie zásob jedného včelstva včelami, ktoré patria inému včelstvu“ sú vo včelárskej terminológii ustálené a nie je potrebné nahrádzať ich novými výrazmi.

Slovo bodavosť ako „schopnosť bodať; sklon k bodaniu“ je správne a uvádza sa v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – G z r. 2006. 

 

 


Otázka z 18. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu nadstavok