Otázka:

Správne je slovo evaluácia alebo evalvácia?

Heslá:

evalvácia

Odpoveď:

Slovo evalvácia vzniklo z latinského slovesa evalesco -ere -valui a jeho pravopisná podoba je v slovenčine vžitá a uvádza sa v jazykových príručkách už od štyridsiatych rokov minulého storočia. V Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý nájdete aj na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk, je pri slove evalvácia význam „hodnotenie“ (evalvácia vysokých škôl, vedeckých pracovísk...). Podoba slova s uevaluácia – sa v slovenských písaných jazykových prejavoch začala objavovať až v posledných rokoch pod vplyvom anglickej literatúry (angl. evaluate „hodnotiť, zhodnotiť, oceniť“). Pôvod anglickej podoby (ako aj francúzskej podoby évaluation) možno hľadať takisto v latinčine. V prvom zväzku nového Slovníka súčasného slovenského jazyka (písm. a – g, 2006) sa odlišuje význam „určovanie hodnoty“ – tento význam sa v ekonómii vyjadruje termínom evalvácia (podobne ako devalvácia a revalvácia) – a význam „odborné posudzovanie, posúdenie úrovne plnenia vopred stanovených kvalitatívnych a kvantitatívnych kritérií, hodnotenie“, ktorý sa podľa slovníka vyjadruje v odbornej terminológii výrazmi evalvácia evaluácia (v tomto význame sa pripúšťa dvojtvar).  

 


Otázka z 29. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 09. 05. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu evalvácia