Otázka:

Chcem sa spýtať na význam slova časomiera. Je použité správne v slovných spojeniach športová časomiera, časomiera programu spoľahlivosti, elektronická časomiera?

Heslá:

časomiera

Odpoveď:

Slovník súčasného slovenského jazyka (1. zv., 2006) zachytáva slovo časomiera1 ako literárny termín vo význame „časomerný veršový systém založený na normovanom (stopovom, metrickom) usporiadaní“, napr. Hollého časomiera,a homonymné slovo časomiera2 v týchto významoch: 1. obyčajne elektronické zariadenie na veľmi presné meranie, zaznamenávanie času, napr. digitálna časomiera, 2. kniž. odmeriavanie času vyplývajúce z prirodzeného uvedomovania si jeho plynutia, napr. nezvratná časomiera, 3. kniž. sústava počítania rokov od určitého časového predelu, letopočet, éra, napr. kresťanská časomiera (podrobný výklad porov. v cit. slovníku). Slovné spojenia športová časomiera, elektronická časomiera sú jazykovo v poriadku, vhodnosť slovného spojenia časomiera programu spoľahlivosti sa nedá bez bližšieho kontextu posúdiť.

 


Otázka z 10. 04. 2013 bola zodpovedaná dňa 26. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu časomiera