Otázka:

Sú správne slovné spojenia: napadlo ma ísť do kina, napadla ma myšlienka, ak sa dobre pamätám?

Heslá:

napadnúť, napadla mu smelá myšlienka, napadlo mi, že by som šla na prechádzku, pamätať sa, pamätať si, pamätať

Odpoveď:

Sloveso napadnúť vo význame „(náhle) prísť na um“ je hovorové a viaže sa s datívom, čiže napadla mu smelá myšlienka, napadlo mi, že by som šla na prechádzku.

Vo význame „uchovávať v pamäti“ sú spisovné obe slovesá, pamätať sa pamätať si (porov. výklad slovesa napadnúť pamätať v Krátkom slovníku slovenského jazyka, 2003, ktorý je spolu s ďalšími publikáciami prístupný na http://slovnik.juls.savba.sk/).


Otázka z 10. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu napadnúť