Otázka:

Je správne používanie slova "chytrý, chytrá" v súvislosti so slovným spojením "chytrá ponuka"? Nebolo by lepšie použiť spojenie "výhodná ponuka"?

Heslá:

chytrý, chytrá ponuka

Odpoveď:

Prídavné meno chytrý máme aj v slovenčine a nájdete ho aj v Krátkom slovníku slovenského jazyka na stránke Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV http://slovnik.juls.savba.sk. Toto slovo sa hodnotí ako spisovné, štylisticky neutrálne a v slovenčine sa používa v dvoch významoch: 1. „rýchly, náhlivý, rezký“ a 2. „dôvtipný, bystrý, vynachádzavý“ (napr. chytrá hlavička, chytrý predvolebný ťah, chytrá rada), takže aj spojenie chytrá ponuka zodpovedá spisovnej slovenčine. Na druhej strane je pravda, že slovo chytrý sa významovo spája u väčšiny používateľov slovenského jazyka s významami „chytrácky, prefíkaný, prešibaný, vypočítavý“, napríklad chytrý ako líška. Tento významový odtienok nie je explicitne zachytený v slovenských lexikografických príručkách, je to skôr vec jazykového citu. Súhlasíme sa Vami, že pri prekladaníz češtiny nie je vždy vhodné automaticky ponechávať v slovenskom texte prídavné meno chytrý, často sa daná vlastnosť v slovenčine vhodnejšie vyjadrí inými prídavnými menami, napríklad inteligentný telefón, nápaditý projekt, rozumné riešenie a pod. Aj namiesto spojenia chytrá ponuka je vhodnejšie používať spojenia výhodná ponuka.

           


Otázka z 21. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 3 odpovedí k heslu chytrý