Otázka:

Je správne slovné spojenie Stupňanský jarmok alebo Stupnianský jarmok?

Heslá:

Stupné, Stupňan, Stupnianka, stupniansky

Odpoveď:

 Mužské obyvateľské meno od názvu obce Stupné je Stupňan, ženské obyvateľské meno je Stupnianka. Prídavné meno sa tvorí príponou -iansky, preto je jeho podoba stupniansky. Prípona -iansky sa vzhľadom na prítomnosť dvojhlásky vždy píše s krátkym -y. Správne je teda slovné spojenie Stupniansky jarmok.

 Všetky uvedené tvary si možno overiť v Pravidlách slovenského pravopisu (2013), v ktorých sú názvy všetkých obcí na Slovensku s ich rodovým zaradením, príponou genitívu, v sporných prípadoch aj lokálu, ako aj ich obyvateľské mená a príslušné prídavné meno. Táto príručka je spolu s ďalšími publikáciami sprístupnená na www.slovnik.juls.savba.sk.


Otázka z 07. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 23. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu Stupné