Otázka:

Dobrý deň, venujem sa analýze slovenského prekladu literárneho diela v bakalárskej práci a chcela by som Vás poprosiť o radu v nasledujúcich problémoch: Slovné spojenia pri mojom šťastí, smiať sa fistulou (z orig. to laugh in a falsetto voice) a otvor uši (z orig. open your ears vo význame dobre počúvaj, príp. neseď si na ušiach). Používajú sa tieto konštrukcie v slovenčine alebo ide výlučne o vplyv cudzieho jazyka? Pôvod slova šrac vo význame chlapec, dieťa. Prekladateľka ho používala pomerne často, no my sme sa ani nevedeli dopátrať k tomu, či by mohlo ísť o slangový alebo nárečový výraz. Písanie veľkých písmen v názvoch áut a alkoholických nápojov (napr. kabriolet LaSalle, Martini, Daiquiri a iné). Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za pomoc!

Heslá:

pri mojom šťastí

Odpoveď:

 

Slovné spojenie pri mojom šťastí je jazykovo v poriadku.

 

Spojenie spievať fistulou sa uvádza v Krátkom slovníku slovenského jazyka, ktorý je spolu s ďalšími jazykovými príručkamiprístupný na webovej stránke nášho ústavu slovniky.korpus.sk, a spojenia opýtať sa, hovoriť, zakričať fistulou sa ako typické dokladové spojenia uvádzajú v 1. zv. Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 pri heslách fistula, fistulovať. Preto aj vyjadrenie smiať sa fistulou je jazykovo v poriadku. Správnosť slovných spojení a väzieb si možno overovať v slovenských výkladových slovníkoch a jazykových príručkách, ich výskyt v jazykovej praxi sa dá zistiť napríklad z textov v Slovenskom národnom korpuse (prístup k príručkám aj ku korpusu je na webovej stránke nášho ústavu).

 

Sppojenie otvoriť uši nemožno v slovenčine označiť za ustálené, ale podľa dokladov z textov v Slovenskom národnom korpuse sa používa, napr. v evanjeliovom verši Otvorte oči a viďte, otvorte uši a počujte: slepí vidia, chromí chodia... Vo význame dobre/pozorne počúvať sú však častejšie spojenia, ktoré uvádzate vo svojom e-maile.    

 

Slovo šrac vo význame „dieťa, chlapec, krpec“ pochádza z nemčiny a je to slangový výraz, ktorý, ak je použitý funkčne, sa neodmieta.

 

Názvy automobilov sa používajú v dvoch pravopisných podobách – s veľkým začiatočným písmenom sa používajú pri uvádzaní konkrétnej značky, resp. typového označenia, napr. Opel Astra, Škoda 1000 MB, a v apelativizovanej podobe s malým začiatočným písmenom sa používajú bežne v ostatných prípadoch, napríklad v publicistike a beletrii – vystúpil zo svojho volkswagenu; v osemdesiatych rokoch sa trabanty vyrábali aj s motorom volkswagenu. Podobne je to aj pri názvoch alkoholických nápojov. Napríklad niektoré názvy vín (ako frankovka, kabernet, rizling, veltlín ap.) sa pri bežnom používaní stávajú všeobecnými podstatnými menami, píšu sa s malým začiatočným písmenom a uvádzajú sa aj v slovenských výkladových slovníkoch. Takto sa používajú napríklad v beletrii – priniesol fľaštičku kabernetu; dali sme si pohárik rizlingu, alebo v publicistike – kraj krásnej prírody a chutného zeleného veltlína; vinári hlásia dobrú úrodu frankovky; v bežnej reštaurácii dostával konzument na výber medzi veltlínom a frankovkou. Rovnako možno postupovať aj pri názvoch alkoholických nápojov Daiquiri/daiquiri Martini/martini.

 


Otázka z 20. 03. 2013 bola zodpovedaná dňa 25. 03. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu pri mojom šťastí