Otázka:

Je správne slovné spojenie mesiánske tajomstvo alebo mesiášske tajomstvo, ak hovoríme o Ježišovi ako o Mesiášovi?

Heslá:

mesiánsky, messianicus, Messias, mesiášsky, mesiánske proroctvá, mesiánske mesiášske proroctvo, mesiánske mesiášske poslanie, mesiánske mesiášske očakávanie očakávania, mesiánske mesiášske tajomstvo, mesiánska mesiášska identita, mesiánske mesiášske idey, mesiánske mesiášske nádeje, mesiánske mesiášske dary, mesiánsky mesiášsky titul, mesiánske mesiášske časy, mesiánska mesiášska éra, mesiánsky mesiášsky vek, mesiánske mesiášske obdobie, mesiánska mesiášska ríša, žid židia, veriaci, rabín, hnutie, spoločenstvo, komunita, kongregácia, zbor(y), sekta, mesiánsky žid, mesiánski  židia, mesiánski veriaci, mesiánsky rabín, mesiánske hnutie, mesiánske spoločenstvo, mesiánska komunita, mesiánska kongregácia, mesiánsky zbor, mesiánske zbory, mesiánska sekta, mesianizmus, komplex, syndróm, mesiášsky syndróm

Odpoveď:

Prídavné meno mesiánsky má pôvod v latinskom adjektíve messianicus a to v slove Messias „Mesiáš“, od ktorého je odvodené domáce prídavné meno mesiášsky. Prídavné mená mesiánsky mesiášsky sa teda významovo prekrývajú, o čom svedčí aj výklad adjektíva mesiánsky v Slovníku slovenského jazyka (2. zv., 1960), ktorý ho definuje ako cirkevný termín s významom „týkajúci sa mesiáša, mesiášsky“ a uvádza príklad mesiánske proroctvá. Významovú blízkosť oboch adjektív dokladá ich rovnaká spájateľnosť s mnohými slovami, porov. mesiánske/mesiášske proroctvo, mesiánske/mesiášske poslanie, mesiánske/mesiášske očakávanie/očakávania, mesiánske/mesiášske tajomstvo, mesiánska/mesiášska identita, mesiánske/mesiášske idey, mesiánske/mesiášske nádeje, mesiánske/mesiášske dary, mesiánsky/mesiášsky titul, mesiánske/mesiášske časy, mesiánska/mesiášska éra,  mesiánsky/mesiášsky vek, mesiánske/mesiášske obdobie, mesiánska/mesiášska ríša. Napriek týmto početným spojeniam nemožno povedať, že by prídavné mená mesiánsky mesiášsky mali úplne rovnakú spájateľnosť. Výlučne s prídavným menom mesiánsky sa spájajú slová žid/židia, veriaci, rabín, hnutie, spoločenstvo, komunita, kongregácia, zbor(y), sekta: mesiánsky žid, mesiánski  židia, mesiánski veriaci, mesiánsky rabín, mesiánske hnutie, mesiánske spoločenstvo, mesiánska komunita, mesiánska kongregácia, mesiánsky zbor, mesiánske zbory, mesiánska sekta. Z citovaných, ale aj iných spojení presvitá súvislosť prídavného mena mesiánsky s pojmom mesianizmus, ktorý má širšiu obsahovú náplň. Naopak, slová komplex, syndróm sa podľa textov na internete spájajú iba s prídavným menom mesiášsky, čiže mesiášsky komplex, mesiášsky syndróm.

Z našich zistení opierajúcich sa o výskyt a používanie prídavných mien mesiánsky mesiášsky v jazykovej praxi, ako to dokumentujú texty v databáze Slovenského národného korpusu i v internetovom vyhľadávači, vyplýva, že prídavné mená mesiánsky mesiášsky sú v mnohých prípadoch rovnoznačné, nie však úplne zameniteľné. Pokiaľ ide o lexikálnu spájateľnosť, výrazne bohatšia je pri prídavnom mene mesiášsky. 


Otázka z 16. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 11. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu mesiánsky