Otázka:

Je spisovné slovo teč?

Heslá:

teč, faul, smeč, tečovanie, smečovanie, faulovanie

Odpoveď:

 Vo význame „letmý dotyk lopty“ sa v slovenčine používa športový termín tečovanie, podoba teč je v češtine (porov. Česko-slovenský slovník), ale používa sa aj v slovenčine. Medzi skrátenou podobou teč a slovesným podstatným menom tečovanie je rovnaký významový aj slovotvorný súvis ako napríklad pri iných dvojiciach prevzatých športových termínov smeč – smečovanie či faul – faulovanie. V češtine je slovo teč podstatné meno mužského aj ženského (ako zriedkavé) rodu, v slovenčine sa takmer výlučne používa v mužskom rode. 

 


Otázka z 11. 11. 2009 bola zodpovedaná dňa 20. 11. 2009

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu teč