Otázka:

S akými začiatočnými písmenami sa píšu slová ulica a sídlisko v názvoch ulíc a sídlisk?

Heslá:

ulica, Pekná ulica, Púpavová ulica, Slovanská ulica, Námestie slobody, Námestie mieru, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu, Sad Janka Kráľa, Ulica slovenských partizánov, Sídlisko SNP, sídlisko Rozkvet

Odpoveď:

Otázke písania názvov ľudských sídel, ich častí a verejných priestranstiev je venovaná časť kapitoly v Pravidlách slovenského pravopisu (2000) Písanie veľkých písmen – 1.3.2. Názvy objektov vo vesmíre a názvy útvarov na ich povrchu, bod 6 (pozri s. 64 v tlačenej verzii, resp. s. 33 v elektronickej verzii Pravidiel slovenského pravopisu na stránke  http://www.juls.savba.sk/ediela/psp2000/psp.pdf).

 V názvoch ulíc so zhodným prívlastkom sa uvádza prívlastok pred podstatným menom ulica, napríklad Pekná ulica, Púpavová ulica, Slovanská ulicaPri písaní názvov ulíc s nezhodným genitívnym prívlastkom sa podľa Pravidiel slovenského pravopisu považuje za vlastné meno celé spojenie, čo znamená, že slová ako ulica, nábrežie, aleja, námestie na začiatku názvu verejných priestranstiev sa píšu s veľkým začiatočným písmenom (za ním nasleduje vlastné meno alebo iné podstatné meno v genitíve, t. j. v 2. páde), napríklad Ulica Ľ. Štúra, Ulica kniežaťa Pribinu, Ulica osloboditeľov, Námestie slobody, Námestie mieru, Nábrežie armádneho generála L. Svobodu, Sad Janka Kráľa a pod. Aj pomenovanie Ulica slovenských partizánotreba písať s veľkým začiatočným písmenom v slove Ulica, ktoré stojí na začiatku názvu, a prídavné meno slovenských v názve treba písať s malým s.

 Niektoré názvy sídlisk sú utvorené tak, že podstatné meno sídlisko je súčasťou názvu, napríklad v spojeniach Sídlisko SNP, Sídlisko osloboditeľov či Sídlisko nad jazerom. Častejšie však majú sídliská samostatné mená, ako napríklad Ostredky, Dlhé diely, Dolné hony, Luník, Chrenová, kde slovo sídlisko nie je súčasťou vlastného mena a považuje sa iba za všeobecné podstatné meno (druhové označenie), ktoré sa píše s malým začiatočným písmenom, napr. sídlisko Ostredky, sídlisko Chrenovásídlisko Rozkvet.

 


Otázka z 02. 04. 2012 bola zodpovedaná dňa 02. 04. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 14 odpovedí k heslu ulica