Otázka:

Prečo je v Pravidlách slovenského pravopisu iba slovo ignorancia a nie je tam aj slovo ignorácia – je nespisovné?

Heslá:

ignorácia, ignorancia, ignoranstvo, ignorovať, ignorovanie

Odpoveď:

Významy podstatných mien ignorácia, ignorancia, ignoranstvo a slovesa ignorovať (s ktorým súvisí slovesné podstatné meno ignorovanie)si môžete najlepšie porovnať v druhom zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (2011, písm. h – l).Z porovnania slov ignorácia a ignorancia v uvedenom slovníku vyplýva, že sa niekedy významovo prekrývajú, ale vyjadrujú sa nimi aj odlišné významy. Slovom ignoranciasa v prvom rade pomenúva (arogantné) správanie poznačené neznalosťou a nekultúrnosťou, napríklad politická ignorancia alebo jeho odpoveď svedčí o neuveriteľnej ignorancii. V tomto význame je ignorancia synonymom slova ignoranstvo a výrazu ignorantské správanie. Slovom ignorácia sa pomenúva vedomé prehliadanie alebo podceňovanie niečoho, napríklad ignorácia príznakov choroby, ignorácia dobre mienených rád, ignorácia partnera. Synonymom slova ignorácia je slovesné podstatné meno ignorovanie. To, že v Pravidlách slovenského pravopisu sa uvádza iba slovo ignorancia, neznamená, že slovo ignorácia je nespisovné, ale ako pomerne zriedkavý výraz sa slovo ignorácia do slovníkovej časti Pravidiel slovenského pravopisu nedostalo (častejšie sa používa výraz ignorovanie).

 


Otázka z 24. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 24. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu ignorácia