Otázka:

Správne je tepelno-technický alebo tepelnotechnický?

Heslá:

tepelná technika, vysokoškolský, vedeckovýskumný, tepelnotechnický

Odpoveď:

 

Z určovacích skladov typu vysoká škola, vedecký výskum či tepelná technika sa v slovenčine tvoria zložené prídavné mená, ktoré sa píšu bez spojovníka, čiže vysokoškolský, vedeckovýskumný tepelnotechnický. Z priraďovacích skladov, ako napríklad Slovensko a Rusko, veda a technika, zelená a červená (farba) sa tvoria zložené prídavné mená, ktoré sa píšu so spojovníkom (na označenie obapolnosti, vzájomnosti), t. j. slovensko-ruský, vedecko-technický, zeleno-červený. V legislatívnych textoch (napr. zákon č. 555/2005 Z. z.) aj v slovenskej technickej norme STN 73 054 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov sa používa iba prídavné meno tepelnotechnický a v spojeniach ako tepelnotechnické vlastnosti obvodového a strešného plášťa sa má písať prídavné meno tepelnotechnický bez spojovníka. Súhlasíme s názorom Vašej korektorky, že prídavné meno v podobe tepelno-technický utvorené zo spojenia teplo a technika (čiže pomenúvajúce odlišný pojem ako prídavné meno tepelnotechnický) v súčasnej slovenčine zrejme nemáme, ide len o pomerne častý nesprávny zápis prídavného mena tepelnotechnický.

 


Otázka z 17. 08. 2012 bola zodpovedaná dňa 17. 08. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu tepelná technika