Otázka:

V cenovej štatistike sa pre zisťovanú cenu používa výraz reprezentant. Je správna veta Pre vybrané reprezentanty platí zásada číslovania...? Ako sa skloňuje výraz cenový reprezentant v množnom čísle?

Heslá:

reprezentant

Odpoveď:

Slovo reprezentant ako neživotné podstatné meno, ktorým sa v cenovej štatistike pomenúva zisťovaná cena, je príkladom homonymného slova, ktoré vzniklo prenesením pomenovania človeka na vec. Podstatné mená mužského rodu reprezentant „osoba“ a reprezentant „vec“ sa od seba odlišujú gramatickou kategóriou životnosti, s čím súvisí ich odlišné skloňovanie: životné podstatné meno reprezentant sa skloňuje podľa vzoru chlap, neživotné podstatné meno reprezentant sa v množnom čísle skloňuje podľa vzoru dub. To znamená, že obe homonymá budú mať odlišné tvary nominatívu a akuzatívu množného čísla: mladí reprezentanti zápasu, privítať mladých reprezentantovcenové reprezentanty, pre cenové reprezentanty platí zásada číslovania. Prenášanie pomenovania človeka na vec alebo zviera, prípadne opačne, pomenovania zvieraťa na človeka je v jazyku častý jav, porov. antagonista (osoba), množ. č. antagonisti – antagonista (sval; látka), množ. č. antagonisty, činiteľ (osoba), množ. č. činitelia – činiteľ (faktor), množ. č. činitele; parazit (rastlina, živočích), množ. č. parazity – parazit (osoba), množ. č. paraziti.


Otázka z 21. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 03. 04. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu reprezentant