Otázka:

Existuje v slovenčine slovo sôvä?

Heslá:

sôvä

Odpoveď:

Na pomenovanie mláďaťa sovy máme v najnovších vydaniach Krátkeho slovníka slovenského jazyka a Pravidiel slovenského pravopisu podoby sovča sovíča. Slovo sôvä tiež pomenúva „mláďa sovy“ Je utvorené zo slova sova podobným slovotvorným postupom, aký sa uplatnil pri slovách chlap – chlápä či holub – holúbä. Slovo sôvä sa hodnotí ako spisovný výraz, no v súčasnosti sa takmer nepoužíva. Uvádza sa vo výkladovej časti Pravidiel slovenského pravopisu z r. 2000 v kapitole Písanie samohlásky ä na strane 32 (aj na www.juls.savba.sk) spolu s podobou sôvätko
Otázka z 13. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 20. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 8 odpovedí k heslu sôvä