Otázka:

Ktorý z uvedených termínov je správny? Čistička odpadových vôd alebo Čistiareň odpadových vôd?

Heslá:

čistiareň, chemická čistiareň, čistiareň bavlny, čistiareň odliatkov, čistiareň odpadových vôd., čistička, čistička odpadových vôd

Odpoveď:

 

V 1. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka z r. 2006 sa slovo čistiareň vysvetľuje ako „prevádzkareň, dielňa, kde sa niečo čistí; podnik, ktorý vykonáva čistenie“, napr. chemická čistiareň, čistiareň bavlny, čistiareň odliatkov. Vo význame „súbor objektov, zariadení, technologických postupov na čistenie odpadových vôd vrátane zneškodnenia, likvidácie, prípadne aj využitia zachyteného kalu“ sa pri hesle čistiareň uvádza lexikalizované spojenie čistiareň odpadových vôd. Slovo čistička sa v uvedenom slovníku uvádza vo významoch: „1. žena, ktorá niečo čistí; 2. čistiaci prístroj, stroj, čistiace zariadenie“ a vo význame „čistiareň odpadových vôd“ ako hovorové slovo. Hovorové slová sú spisovné, no sú príznačné pre živú neoficiálnu, resp. súkromnú komunikáciu.

 

Podľa spracovania slov čistiareň čistička v citovanom slovníku možno na záver zhrnúť, že ako odborné pomenovanie sa používa označenie čistiareň odpadových vôd. Slovné spojenie čistička odpadových vôd funguje ako neodborné pomenovanie.

 


Otázka z 16. 02. 2012 bola zodpovedaná dňa 16. 02. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 2 odpovedí k heslu čistiareň