Otázka:

Často vídavam zápis v maily. Nemalo by byť v maili?

Heslá:

mail, email, mejl, vzor dub, v maile

Odpoveď:

Keď sa anglické slová e-mail, email udomácnili v slovnej zásobe slovenčiny, z hľadiska skloňovania sa zaradili do skupiny rovnako zakončených prevzatých slov ako email (vo význame „vrchná lesklá náterová hmota“), detail, koktail/kokteil, ktoré sa skloňujú pravidelne podľa vzoru dub a v lokáli jednotného čísla majú pádovú príponu -e, teda na emaile, o detaile, v kokteile. V Pravidlách slovenského pravopisu (1998, 2010, 2013), v Krátkom slovníku slovenského jazyka (2003) aj v Slovníku súčasného slovenského jazyka A – H (2006) sa preto pri slovách e-mail, email uvádza lokálová prípona -e. Väčšina prevzatých slov zakončených na l však má v lokáli jednotného čísla príponu -i, napr. tunel – v tuneli, hotel – o hoteli, flanel – na flaneli. Akiste aj pod ich vplyvom sa prípona -i začala používať aj pri slovách e-mail, email, mail, mejl. Túto skutočnosť už reflektuje Slovník súčasného slovenského jazyka M – N (2015, pozri www.slovnik.juls.savba.sk), kde sa pri slovách mail, mejl uvádza variantná prípona -li/-le. Analogicky možno tieto prípony použiť aj pre slovo e-mail, resp. email. Môžeme teda niečo napísať v maili/v maile, v mejli/v mejle, v e-maili/v e-maile alebo v emaili/emaile.

Pre úplnosť dodávame, že v lokáli jednotného čísla nie je v slovenčine pádová prípona -y pri nijakom slove, možné sú iba tieto prípony: -e (na dube, o žene, v meste), -i (na dlani, v kosti, na srdci, v stroji, v hoteli, na ulici), -ovi (o chlapovi, o hrdinovi), (na vysvedčení), -u (v mlieku, na Slovensku) alebo -ati (o dievčati).

 


Otázka z 28. 06. 2012 bola zodpovedaná dňa 28. 06. 2012

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 5 odpovedí k heslu mail