Otázka:

Kde je uvedené, že sú dvojtvary danie/datie, sanie/satie, trenie/tretie? Kde je uvedené, že je len jeden tvar spanie?

Heslá:

spanie, sať, trieť, saný, satý, trený, tretý, spať, dať, datie

Odpoveď:

 

Podoby slovesných podstatných mien sa tvoria od základu trpného príčastia príponou -ie. Tvary trpných príčastí sa pri niektorých slovesách uvádzajú (niekedy iba pomocou prípon) v gramatickom aparáte pri heslách v Pravidlách slovenského pravopisu, vo výkladových slovníkoch a v Morfológii slovenského jazyka (MSJ). Slovesá sať trieť majú v Slovníku slovenského jazyka uvedené dvojtvary saný/satý, trený/tretý. Tvary slovesných podstatných mien pri slovesách, ktoré takúto informáciu nemajú, možno utvoriť podľa zaradenia do slovesných vzorov a podľa MSJ. Pri slovese spať sme uviedli iba tvar spanie (porov. MSJ), pri slovese dať sme chybne uviedli aj tvar datie (pre úplnosť však treba dodať, že na túto podobu slovesného podstatného mena boli doklady v textoch na internete).

 


Otázka z 05. 02. 2013 bola zodpovedaná dňa 05. 02. 2013

Nezistili ste, čo ste chceli?

Pozrite prehľad všetkých 1 odpovedí k heslu spanie